Brister i bostaden och nedsättning av hyran

HYRESGÄSTEN SKA skriftligen meddela hyresvärden om skador och andra brister som upptäcks i lägenheten. Om felet eller bristen hotar bostadens skick eller konstruktioner måste anmälan göras omedelbart. Det vore bra om hyresvärden bekräftade att hyresgästens anmälan har mottagits.

Om hyresgästen upptäcker ett sådant fel i bostaden som kan orsaka skador ska hyresgästen vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att det uppstår skador. Det kan innebära skyddsåtgärder eller anmälan till myndighet, bolagets representant eller hyresvärden. Om hyresgästen försummar sin anmälningsskyldighet eller inte vidtar skyddsåtgärder svarar hyresgästen för skadan i den utsträckning som den har blivit större på grund av hyresgästens försummelsee.
 
Enligt lagen måste hyresvärden, om han har ansvar för att avhjälpa bristen, börja reparationen inom skälig tid. Om bristen emellertid är av väsentlig betydelse för användningen av bostaden måste reparationen inledas utan dröjsmål. Reparationen ska utföras så att den orsakar så lite störningar som möjligt för hyresgästen.

Om det inte går att bo i bostaden är hyresgästen tvungen att flytta. Hyresgästen är inte skyldig att betala hyra för en sådan bostad, om inte bostaden eller förvaringsutrymmen i anslutning till den används för förvaring av hyresgästens egendom. Då är hyresgästen skyldig att betala så kallad förvaringshyra. Om det är hyresgästen som genom sina handlingar har orsakat att bostaden är obeboelig är hyresgästen skyldig att betala hyra för bostaden. Frågan om bostaden är beboelig ska bedömas opartiskt utan att beakta hyresgästens personliga situation.

För en bristfällig bostad eller en bostad som endast är i bruk delvis betalar hyresgästen endast en del av hyran alltså nedsatt hyra för den här tiden. Enligt lagen har hyresgästen alltid rätt till skäligt nedsatt hyra, utom i fall då hyresgästen själv har orsakat skadan på bostaden. Rätten till nedsatt hyra börjar vid den tidpunkt då bristen har anmälts till hyresvärden eller hyresvärden på annat sätt har fått kännedom om bristen. Rabatten beror i synnerhet på olägenhetens omfattning och varaktighet. Hyresgästen har rätt till nedsatt hyra oberoende om det är hyresvärden eller bostadsbolaget som ansvarar för att bristen avhjälps.

Hyresvärden är inte skyldig att ordna en tillfällig bostad för hyresgästen på grund av bristen. Om hyresvärden erbjuder tillfällig bostad fårhyresgästen välja om han eller hon vill ta emot den bostad som hyresvärden anvisar. Om hyresgästen tar i bruk bostaden betalar hyresgästen den överenskomna hyran.

Hyresgästen har rätt till nedsatt hyra oberoende av om hyresvärden har orsakat bristen eller ej. Hyresgästen har rätt till skadeersättning endast om hyresvärden vållar skadan uppsåtligen eller genom försummelser eller vårdslöshet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »