God hyressed

Ihyresavtal för bostadslägenheter framhävs särskilt avtalspartnernas förtroende för varandra. Hyresvärden hyr ut sin lägenhet till hyresgästen för att användas som hem. Avtalsförhållandets långvarighet och eventuella oförutsägbara förändringar betonar avtalspartnernas skyldighet till lojalitet och öppenhet gentemot varandra.

HYRESGÄSTEN OCH HYRESVÄRDEN kan i huvudsak avtala om villkoren i hyresavtalet. Lagstiftningen påför emellertid både hyresvärden och hyresgästen vissa rättigheter och skyldigheter som de inte kan avtala avvikande om.

Syftet med god hyressed är att bidra till att skapa ett problemfritt och fungerande hyresförhållande, ge råd i hur  hyresförhållandet  kontinuerligt  sköts  och  hur  det avslutas på vederbörligt sätt. De föreningar som har utarbetat handboken God hyressed rekommenderar att den följs i hyresförhållanden som gäller bostadslägenheter, i synnerhet då parterna inte har avtalat något om de situationer som har uppstått. Om parterna däremot har kommit överens om bestämda rutiner som ska tillämpas på hyresförhållandet ska dessa följas i enlighet med avtalet.

Det ska vara lönsamt för hyresvärden att hyra ut sin lägenhet. Hyresvärdens mål är att hyran täcker kostnaderna för hyresverksamheten och ger  avkastning på det investerade kapitalet. Hyresgästen ska å sin sida få en bostad som motsvarar vad som har avtalats och ett tryggt hyresförhållande. Uthyrningen av bostadslägenheter avviker från andra investeringar genom att investeringsobjektet är hyresgästens hem.

Till god hyressed hör också att man tar hänsyn till grannarna och följer ordningsregler och normala beteenderegler. Till god hyressed hör också att bägge parter i hyresförhållandet främjar trivseln i boendemiljön. En god gemenskap i bostadshuset bygger på att invånarna är intresserade av gemensamma frågor och tar hänsyn till de övriga invånarna. I en trivsam bostadsmiljö känner invånaren sitt ansvar för gemensamma utrymmen och gårdsområden.

På en fungerande bostadsmarknad behövs tillräckligt med bostäder och olika slags aktörer. Ett tillräckligt utbud av hyresbostäder har betydelse för samhällets utveckling och sysselsättningen.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »