Hävning av hyresavtalet


FÖRUTOM UPPSÄGNING kan ett hyresavtal avslutas genom att någondera av parterna häver avtalet. Hävning är möjligt när den andra avtalsparten har begått ett betydande avtalsbrott. Det är möjligt att häva både ett avtal som gäller tillsvidare och ett tidsbestämt avtal, om det finns en laglig hävningsgrund.

Meddelande om hävning ska lämnas till den andra parten i skriftlig form  och bevisligen. I meddelandet ska grunden för hävningen  och tidpunkten  då hyresavtalet upphör anges. Avtalet kan hävas omedelbart från och med delgivningen av hävningsmeddelandet eller från en senare tidpunkt som meddelats. En stämning i vilken det yrkas på hävning av hyresavtalet gäller också som meddelande om hävning.

Hyresgästen har rätt att häva avtalet till exempel då användningen av bostaden medför uppenbar fara för hyresgästens eller en familjemedlems hälsa, om överlåtelsen av bostadens besittning fördröjs väsentligt eller om hyresvärden försummar att åtgärda väsentliga brister i lägenheten eller påbörjar betydande reparationer i lägenheten.

Hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet om hyresgästen försummar att betala hyran. Som grund räcker att hyran blivit obetald i två månader. Hyresvärden kan också häva hyresavtalet om hyresrätten överförs eller bostaden eller en del av den lagstridigt har överlåtits till en annan person eller om den överenskomna säkerheten inte ställs. I de nyss nämnda situationerna behöver hyresvärden inte skilt varna hyresgästen, utan hyresavtalet kan genast hävas.

Hyresvärdens hävningsgrunder som förutsätter en varning är:
1. Bostaden används för ett ändamål eller på sätt som inte avtalats om i hyresavtalet.
2. Hyresgästen eller hans eller hennes gäster för ett störande liv i bostaden.
3. Hyresgästen sköter bostaden dåligt.
4. Hyresgästen bryter mot vad som föreskrivs eller bestäms om bevarande av hälsa och ordning.

Om hyresgästen har förfarit på ett synnerligen klandervärt sätt i fall som avses ovan under punkt 2 och 4, behöver en varning inte ges. En varning g ska delges bevisligen. Syftet med varningen är att ge hyresgästen tillfälle att rätta till sitt beteende. Om hyresgästen rättar till sitt beteende har hyresvärden inte längre rätt att häva hyresavtalet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »