Säkerhet

I HYRESAVTAL AVTALAS OFTA OM en hyresgaranti. Den hyresgaranti som hyresgästen ställer är avsedd att trygga både hyresbetalningen, ordentlig skötsel av lägenheten och övriga skyldigheter som hyresförhållandet omfattar. För tydlighetens skull är det bra att i hyresavtalet anteckna att hyresgarantin ges för att säkra alla avtalsenliga skyldigheter. Det lönar sig att bestämma en tidpunktför närhyresgarantin skaställas. Tidpunktenskainfalla innan bostadens besittningen och nycklarna överlåts. Hyresvärden ska förvara hyresgarantin omsorgsfullt och den ska förvaras åtskild från garantiinnehavarens övriga egendom under hela hyrestiden. I början av hyresförhållandet ska man komma överens om vad som sker med räntan på säkerheten. Oberoende om hyresgarantin vid bostadens ägarbyte har överförts till köparen ansvarar den aktuella hyresvärden alltid för att hyresgarantin i enlighet med hyresavtalet återlämnas till hyresgästen.

Enligt lagen får den säkerhet som hyresgästen och/eller hyresvärden ställer högst uppgå till ett belopp som motsvarar tre månaders hyra. Enligt Högsta domstolens prejudikat (HD 2017:91) begränsas en säkerhet som ställs av tredje part inte av det högsta tillåtna beloppet.

Lagen möjliggör även att hyresvärden ställer en säkerhet.

Om det inte finns någon grund för att använda hyresgarantin måste den återlämnasis inhel het utan dröjsmål när hyresavtalet har upphört. Förutsättningen är, om inte annat har avtalats, att bostadens nycklar har överlämnats, att bostaden och utrymmen i anslutning till den har städats  och  att  det har genomförts en eventuell konditionsgranskning i bostaden.

Om hyresvärden har en grund för att behålla en del av säkerheten, ska skillnaden utan dröjsmål återlämnas till hyresgästen. I detta fall ska orsakerna till att en del av garantin behålls meddelas skriftligen till den adress som hyresgästen har meddelat. En skriftlig specifikation om de uppkomna kostnaderna ska också skickas till hyresgästen. Hyresvärden kan innehålla säkerheten enligt uppskattning utan dröjsmålspåföljder, såvida man snabbt utreder de faktiska kostnaderna.

Endast sådana skäliga utgifter som faktiskt har orsakats hyresvärden på grund av hyresgästens försummelser kan dras av hyresgarantin. Hyresgästen ansvarar emellertid inte för reparationskostnader som till exempel beror på mindre skråmor, skavanker eller annat motsvarande normalt slitage som har behandlats närmare i anvisningen Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous (Normalt slitage av bostadslägenheter och städning av bostaden). Hyresgästen har inte rätt att låta bli att betala de sista hyrorna genom att hänvisa till garantin.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »