Upprättande av hyresavtal

GOD HYRESSED förutsätter att hyresavtalet alltid upprättas skriftligt. Även ett elektroniskt hyresavtal är ett skriftligt avtal. Det finns ett flertal olika hyresavtalsmodeller. Det lönar sig att välja hyresavtalsmodell med omsorg. På webben finns flera olika avtalsmodeller- och avtalsblanketter men alla överensstämmer inte med bestämmelserna i lagen eller God hyressed. Avtalet måste vara tydligt och entydigt. Det är viktigt att båda parter ingående gör sig förtrogna med hyresavtalet och dess villkor innan de godkänner avtalet och att de vid behov begär preciseringar.

I hyresavtalet ska uppges alla bilagor som man vill att avtalet ska omfatta, till exempel blanketten för konditionsgranskning. Om hyresavtalet innehåller bilagor får de inte strida mot hyresavtalet eller lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995).

När avtalet ingås ska bägge parter bevisa  sin  identitet  på  ett  tillförlitligt sätt. Hyresvärden ska uppge på vad rätten att hyra ut bostaden baserar sig. Hyresvärden har i enlighet med kreditupplysningslagen rätt att kontrollera hyresgästens kreditupplysningar.

Det är till fördel för båda avtalsparterna att det  då hyresavtalet  ingås  och när avtalet upphör genomförs en konditionsgranskning av bostaden och andra därtill hörande utrymmen. I handlingen över konditionsgranskningen antecknas observationer om bostadens skick tillräckligt exakt och det kan till exempel tas fotografier.

Om det blir nödvändigt att tillsammans komma överens om att ändra villkoren i hyresförhållandet ska ändringarna göras skriftligt och tydligt till exempel i en separat bilaga.

För hyresavtal vid delat boende finns det tre olika alternativ:

1. Ett gemensamt avtal:
Vid delat boende kan man ingå ett gemensamt hyresavtal med alla som delar boendet och då ansvarar alla gemensamt för hyran och skyldigheterna i hyresförhållandet,avtalet kan endast sägas upp gemensamt och det lämnas endast en gemensam säkerhet. för avtalet.

2. Eget avtal för alla
En annan metod är att ingå ett skilt avtal med varje invånare som även då sägs upp separat, oberoende av de andra. Det lämnas då även en egen säkerhet för varje enskilt avtal.

3. Underhyresmodell
Den tredje modellen är underhyresavtal. Då är en av hyresgästerna huvudhyresgäst och ingår underhyresavtal med de övriga som delar boendet.

De normala spelreglerna för hyresbostäder tillämpas på hyresavtalet mellan huvudhyresgästen och hyresvärden. På hyresavtalet mellan huvudhyresgästen och underhyresgästerna tillämpas dessutom lagstiftningen om underuthyrning, som bland annat omfattar kortare uppsägningstider. I underhyresmodellen kan huvudhyresgästen begära säkerhet av underhyresgästerna i syfte att trygga betalningen av hyran och en omsorgsfull skötsel av bostaden.

Checklista:

  Gemensamt avtal Skilda avtal Huvudhyresgäst och underhyresgäster
Ansvar för hyran Gemensamt ansvar Var och en ansvarar endast för den egna hyran Huvudhyresgästen ansvarar gentemot hyresvärden. Underhyresgästen ansvarar gentemot huvudhyresgästen.
Ansvar för omsorgsfull skötsel av bostaden Gemensamt ansvar Var och en ansvarar endast för egna utrymmen,utom i fråga om gemensamma utrymmen där gemensamt ansvar råder. Huvudhyresgästen ansvarar för allt. Gemensamt ansvar med underhyresgästen för gemensamma utrymmen och underuthyrda utrymmen.
Säkerhet Gemensam säkerhet Skilda säkerheter Huvudhyresgästen ger säkerhet till hyresvärden och underhyresgästen ger säkerhet till huvudhyresgästen.
Uppsägning av hyresavtalet Som helhet. För en hyresgäst del endast med hyresvärdens och övriga hyresgästers samtycke. Var och en skilt för sej. Samtycke av andra behövs inte. När huvudshyresgästens avtal upphör, upphör också underhyresgästernas avtal.
Överföringen av hyresrätten För en hyresgästs del endast med hyresvärdens och övriga hyresgästers samtycke. Med hyresvärdens tillstånd Huvudhyresgästen med hyresvärdens tillstånd. Underhyresgästen med huvudhyresgästens tillstånd.

 

Hyresgästen har rätt att använda bostaden tillsammans med sin man/hustru och barn som hör till familjen. Om användningen inte medför olägenheter för hyresvärden har hyresgästen också rätt att använda bostaden tillsammans med sina nära  släktingar eller mannens/hustruns nära släktingar. Hyresgästen kan också hyra ut eller annars överlåta högst häften av bostaden som boende till en annan person om detta inte medför olägenheter. Om hyresgästen hyr ut eller annars överlåter över hälften av bostaden, krävs tillstånd av hyresvärden. Det  är inte möjligt att genom avtal förbjuda att hyresgästen hyr ut under hälften av bostadent.

Kortvarig heminkvartering kan jämföras med att bostaden används för boende. Med heminkvartering avses i den här anvisningen tillfällig inkvartering som till exempel när en privat person tillfälligt bjuder ut hemma hos sig mot vederlag en säng, ett rum eller hela lägenheten (till exempel om en privatperson inkvarterar gäster hemma hos sig under ett sommarevenemang). Om hyresgästen överlåter mer än hälften av bostaden för heminkvartering krävs tillstånd av hyresvärden. Det är till exempel förbjudet att utan hyresvärdens tillstånd överlåta hela bostaden för en helg. Om under hälften av bostaden överlåts för heminkvartering, krävs inte tillstånd av hyresvärden. Men även då förutsätter avtalsparternas lojalitet att man diskuterar principerna för inkvartering och eventuella begränsningar gällande inkvartering i ifrågavarande fastighet.

Om bostaden överlåts utan behövligt tillstånd och överträdelsen är väsentlig har hyresvärden rätt att häva avtalet. Kortvarig heminkvartering några gånger under året torde till exempel inte uppfylla förutsättningarna för hävning.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »