Lag om hyra av bostadslägenhet

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ett avtal genom vilket en byggnad eller en del av en byggnad (lägenhet) hyrs ut för att användas som bostad (hyresavtal för bostadslägenhet). Användningsändamålet bestäms enligt vad som avtalats vara den huvudsakliga användning av lägenheten.

Genom hyresavtalet kan också ett markområde upplåtas för att användas i samband med lägenheten.

Denna lag tillämpas också enligt vad som stadgas nedan på sådana gemensamma utrymmen och anordningar i fastigheten eller byggnaden som används av hyresgästen med anledning av hyresförhållandet.

2 §

Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på inkvarteringsrörelsers verksamhet.

I fråga om statens, en kommuns eller något annat offentligt samfunds hyresbostäder gäller vad som särskilt stadgas eller bestäms om dem.

3 §

Tvingande stadganden

Avvikelse från denna lag kan göras i hyresavtalet, om inte något annat stadgas i denna lag eller det annars skall anses vara förbjudet.

4 §

Giltighetstiden för hyresavtal

Ett hyresavtal är tidsbestämt eller gäller tills vidare. Hyresavtalet gäller tills vidare, om inte något annat har avtalats eller avtalas eller något annat följer av annan lag. Om hyresavtal ingås flera gånger än två i följd med samma hyresgäst för en bestämd tid på högst tre månader, är hyresavtalet trots det villkor som gäller den bestämda tiden i kraft tills vidare.

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör vid utgången av avtalets giltighetstid. Ett hyresavtal som gäller tills vidare och även ett tidsbestämt hyresavtal upphör med stöd av denna lag till
följd av att avtalet sägs upp, hävs eller förfaller eller genom avtal om att det upphör.

Om flyttningsdag stadgas nedan i 9 kap.

5 §

Hyresavtalets form och dess inverkan på hyrestiden

Hyresavtal skall ingås och ändras skriftligen. Om hyresavtalet inte har ingåtts skriftligen, anses det vara i kraft tills vidare. Ett tidsbestämt hyresavtal för en lägenhet som hyrts som fritidsbostad kan dock också vara muntligt.

Miljöministeriet kan tillhandahålla formulär för hyresavtalsblanketter samt för blanketter för meddelanden och uppmaningar som behövs i hyresförhållandet.

6 §

Jämkning av oskäligt avtalsvillkor och skadestånd

Om det skulle strida mot god sed i hyresförhållanden eller annars vara oskäligt att tillämpa ett villkor i hyresavtalet, kan villkoret jämkas eller lämnas obeaktat. Om villkoret är sådant att det inte är skäligt att avtalet efter jämkningen av villkoret till övriga delar förblir i kraft i oförändrad form, kan avtalet jämkas också till andra delar eller också kan det bestämmas att avtalet förfaller.

På jämkning av ett hyresavtal mellan en konsument och en näringsidkare tillämpas konsumentskyddslagen (38/78). På jämkning av hyrans belopp tillämpas likväl denna lag.

Skadestånd som skall betalas med stöd av denna lag kan jämkas om det är oskäligt med beaktande av den skadeståndsskyldige avtalspartens möjligheter att förutse och förhindra skadans uppkomst, parternas förmögenhetsförhållanden samt andra omständigheter.

Den avtalspart som lidit skada skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om han försummar detta får han själv stå för en motsvarande del av skadan.

7 §

Konkurrerande avtal som gäller bostadslägenhet

Om hyresgästen med stöd av hyresavtalet i god tro har tagit lägenheten i sin besittning, är ett annat avtal genom vilket samma lägenhet hyrs ut eller någon annan annars ges rätt att använda den, utan verkan mot hyresgästen. Om en inteckning dock är i kraft som säkerhet för hyresrättens eller någon annan nyttjanderätts bestånd, har innehavaren av inteckningen företräde. I övriga fall har det tidigare avtalet företräde.

Den som när hyresavtalet ingicks var i god tro, men vars hyresavtal blir ogiltigt på grund av konkurrerande avtal, har rätt att få ersättning för skadan av hyresvärden.

8 §

Säkerhet i hyresförhållande som gäller bostadslägenhet

Avtal kan ingås om att en skälig säkerhet skall ställas med tanke på den skada som uppstår om en avtalspart inte uppfyller sina förpliktelser. Om säkerhet inte ställs inom avtalad tid, har den avtalspart till vars förmån det har avtalats om säkerhet rätt att häva avtalet. Rätt att häva avtalet föreligger dock inte, om säkerheten har ställts innan meddelande om hävning delgavs.

Ett villkor enligt vilket en avtalspart skall ställa en säkerhet som är större än tre månaders hyra är ogiltigt.

9 §

Förbjudna villkor om inteckning och kvittningsrätt

Ett sådant villkor i ett hyresavtal att inteckning inte får sökas till säkerhet för hyresrättens bestånd eller att hyresgästen inte har rätt att kvitta hyra med en motfordran är ogiltigt.

10 §

Preskription av fordran som grundar sig på hyresförhållande

Rätten till ersättning eller annan fordran som grunder sig på ett hyresavtal, eller hyresförhållande eller på denna lag har förfallit, om talan inte har väckts inom tre år från det hyresförhållandet upphörde.

11 §

Makars ansvar för hyresavtal för bostadslägenhet

Makar och personer som lever i ett äktenskapsliknande förhållande (makar) svarar solidariskt för de förpliktelser som följer av hyresavtalet, om de bor tillsammans i en lägenhet som de eller den ena av dem har hyrt. Också den make som inte har hyrt lägenheten svarar om den andra maken har flyttat från lägenheten, under den tid han bor kvar i den fortfarande för de skyldigheter som följer av hyresavtalet. I ett mål eller ärende som gäller en sådan bostadslägenhet skall vardera maken ges tillfälle att bli hörd, om det bedöms att det finns skäl till detta.

12 §

Tidpunkt när utsatt tid slutar

Om den dag då en åtgärd enligt denna lag skall vidtas är en helgfri lördag, helgdag, självständighetsdagen, första maj eller jul- eller midsommaraftonen, får åtgärden vidtas den första vardagen därefter.

Vid beräkning av en i dagar uttryckt tid inom vilken en åtgärd skall vidtas, beaktas inte den dag från vilken den tid som utsatts i denna lag börjar löpa. En i månader eller år uttryckt tid inom vilken en åtgärd skall vidtas går ut den dag i den bestämda månaden som till namn eller ordningsnummer motsvarar den dag från vilken den i denna lag utsatta tiden börjar löpa. Om motsvarande dag inte finns i den månad då den bestämda tiden löper ut, anses dess sista dag vara den bestämda tidens slutdag.

En bestämd tid som uttryckts i dagar, månader eller år före en nämnd dag räknas bakåt från den dagen enligt de grunder som gäller när den skall räknas framåt enligt 2 mom.

Vad som stadgas i denna paragraf gäller också den dag då hyresgästen skall flytta från lägenheten.

13 §

Fullgörande av delgivningsskyldighet

Om inte något annat stadgas i denna lag, kan meddelanden och uppmaningar som avses i lagen sändas per post i rekommenderat brev under den adress som mottagaren vanligen använder. Om meddelandet har sänts på behörigt sätt, får avsändaren åberopa det, även om det försenas eller inte kommer fram till mottagaren.

Stämningar eller andra meddelanden eller uppmaningar enligt denna lag vilka gäller en lägenhet som makar gemensamt eller den ena av dem har hyrt för att användas som gemensamt hem får sändas till någondera maken.

14 §

Handräckning

Hyresvärden har rätt att få handräckning av en polismyndighet, om i 21 eller 22 § avsett tillträde till lägenheten förvägras.

Hyresgästen har rätt att få handräckning av polismyndigheten, om hyresvärden uppenbart orättmätigt hindrar hyresgästen att använda den rätt som han har enligt hyresavtalet eller denna lag.

15 §

Bostadsdomstolar

Enligt vad som stadgas särskilt kan tvistemål som härrör av hyresförhållandet behandlas och avgöras av en vid allmän underrätt tillsatt särskild avdelning, som benämns bostadsdomstol.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »