Lag om hyra av bostadslägenhet

72 §

Hyresförhållande i andra hand och primärt hyresförhållande

Med hyresförhållande i andra hand avses ett hyresförhållande som uppstår när den som av hyresvärden har hyrt en bostadslägenhet (primär hyresgäst) enligt tillstånd i hyresavtalet eller ett av hyresvärden givet särskilt tillstånd hyr ut hela lägenheten vidare till en eller flera egna hyresgäster (hyresgäst i andra hand). Med primärt hyresförhållande avses hyresförhållandet mellan hyresvärden och den primära hyresgästen.

Om det finns flera hyresgäster i andra hand och rätten att använda bostadslägenheten för var och en är begränsad till en del av lägenheten, tillämpas på hyresförhållandet i andra hand endast 72-75 och 78 samt 79 §§ av stadgandena i detta kapitel.

På hyresförhållandet i andra hand och det primära hyresförhållandet tillämpas vad som annanstans i denna lag stadgas om hyresförhållande, om inte något annat följer av detta kapitel.

Ett villkor i hyresavtalet som begränsar den rätt som hyresgästen i andra hand har enligt detta kapitel är ogiltigt.

73 §

Anmälningsskyldighet vid uthyrning i andra hand

Den primära hyresgästen skall underrätta hyresgästen i andra hand om sin egen hyresvärd och om villkoren i det primära hyresavtalet samt sin hyresvärd om hyresförhållandet i andra hand och hyresgästen i andra hand.

Om hyresvärden eller den primära hyresgästen verkställer hävning eller uppsägning av hyresavtalet eller lämnar något annat meddelande som gäller hyresförhållandet skall hyresvärden eller den primära hyresgästen omedelbart underrätta också den part i det primära hyresförhållandet eller hyresförhållandet i andra hand som uppsägningen, hävningen eller meddelandet inte avser.

74 §

Rätt att häva hyresavtal i andra hand

Om den primära hyresgästen har rätt att häva ett hyresavtal i andra hand, får hyresvärden utnyttja samma rätt att häva avtal och häva hyresavtalet i andra hand, utom när hävningen grundar sig på att hyresgästen i andra hand har försummat att betala hyran inom stadgad eller avtalad tid.

75 §

Ogiltigförklaring av uppsägning

Om hyresvärden vill säga upp det primära hyresavtalet, skall han lämna meddelande om uppsägning av hyresavtalet både till den primära hyresgästen och till hyresgästen i andra hand. Vardera av dem har rätt att yrka att uppsägningen förklaras ogiltig eller skadestånd så som stadgas i 56 och 57 §§. Domstolen skall också ge den primära hyresgäst eller hyresgäst i andra hand som inte yrkat att uppsägningen skall förklaras ogiltig, möjlighet att bli hörd i saken.

76 §

Rätt för hyresgäst i andra hand till fortsatt hyresförhållande

Om inte något annat följer av hyresvärdens rätt att häva hyresavtal i andra hand, har hyresgästen i andra hand rätt att fortsätta hyresförhållandet för den bostadslägenhet som han besitter, om det primära hyresförhållandet upphör under den tid hyresförhållandet i andra hand är i kraft med anledning av att

1) parterna i det primära hyresförhållandet har avtalat att det primära hyresförhållandet upphör,

2) den primära hyresgästen har sagt upp eller hävt det primära hyresavtalet,

3) hyresvärden har hävt det primära hyresavtalet på grund av försummad hyresbetalning eller av den orsaken att avtalad säkerhet inte har ställts eller att hyresgästens egendom har avträtts till konkurs, eller

4) förfarande har väckts om upplösning eller upphörande i fråga om den juridiska person som är primär hyresgäst.

77 §

Villkor för fortsatt hyresförhållande

En hyresgäst i andra hand som vill utnyttja sin rätt till fortsatt hyresförhållande i fråga om bostadslägenhet skall skriftligen meddela hyresvärden detta senast en månad från det hyresgästen i andra hand fick kännedom om grunden för det primära hyresförhållandets upphörande och villkoren i det primära hyresförhållandet. Meddelandet skall delges hyresvärden så som stadgas i 54 § 3 mom. Hyresförhållandena upphör inte innan den ovan avsedda tiden har gått ut.

Om hyresvärden vill motsätta sig fortsatt hyresförhållande, skall han inom en månad från det han fick meddelandet om fortsatt hyresförhållande föra frågan om grunden för sin vägran till domstol för prövning. Hyresförhållandet fortsätter under tiden för rättegången enligt villkoren i hyresavtalet. Ett sådant villkor i det primära hyresförhållandet enligt vilket lägenheten skall hyras ut vidare eller användas som löneförmånsbostad för arbetstagare, tillämpas dock inte.

Om domstolen godkänner hyresvärdens talan om vägran att fortsätta hyresförhållandet, skall den i sitt beslut bestämma när rätten för hyresgästen i andra hand att bo i lägenheten upphör och ålägga hyresgästen i andra hand att flytta från lägenheten.

Om hyresgästen i andra hand får fortsätta hyresförhållandet för lägenheten, tillämpas på det denna lag, och villkoren i det är annars desamma som de var i det primära hyresförhållandet. Ett sådant villkor i det primära hyresförhållandet enligt vilket lägenheten skall hyras ut vidare eller användas som löneförmånsbostad för arbetstagare tillämpas dock inte. Om hyresavtalet i andra hand har varit tidsbestämt, består dock rätten för hyresgästen i andra hand att fortsatta hyresförhållandet för lägenheten högst till utgången av denna bestämd tid.

78 §

Upphörande av hyresförhållande i andra hand på grund av att primärt hyresförhållande upphör

I andra fall än de som avses i 76 och 77 §§ upphör hyresförhållandet i andra hand utan uppsägning samtidigt som det primära hyresförhållandet.

79 §

Löneförmånsbostad som arbetsgivare hyrt

Om hyresvärden har hyrt ut en bostadslägenhet till en arbetsgivare och skriftligen eller muntligen, antigen i hyresavtalet eller separat, har gett arbetsgivaren tillstånd att använda lägenheten som löneförmånsbostad för sina arbetstagare, iakttas mellan hyresvärden och arbetsgivaren vad som i detta kapitel stadgas om primärt hyresförhållande, och mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vad som i detta kapitel stadgas om hyresförhållande i andra hand. Dessutom iakttas mellan hyresvärden och arbetstagaren vad som i detta kapitel stadgas om hyresvärden och hyresgästen i andra hand.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »