Lag om hyra av bostadslägenhet

80 §

Underhyresförhållande

Med underhyresförhållande avses ett hyresförhållande som uppstår när hyresgästen upplåter en del av den lägenhet han hyr eller någon annan än en hyresgäst upplåter en del av en lägenhet som han besitter att användas av någon annan mot vederlag. Parterna i ett underhyresförhållande är underhyresvärd och underhyresgäst.

På underhyresförhållandet tillämpas vad som annanstans i denna lag stadgas om hyresförhållande, om inte något annat följer av detta kapitel. Vad som i 17 och 18 §§ stadgas om upplåtelse av lägenhet samt i 56-60 §§ om uppsägningsskydd och skadestånd för hyresgästen tillämpas dock inte på underhyresförhållande.

81 §

Anmälningsskyldighet vid underuthyrning

Underhyresvärden är skyldig att meddela sin underhyresgäst vad underhyresvärdens hyresrätt eller annan rätt att använda lägenheten och att hyra ut en del av lägenheten baserar sig på.

82 §

Underuthyrning av egnahemshus

Vad som gäller om underhyresförhållande tillämpas på hyresavtalet för en hel lägenhet i ett egnahemshus som omfattar två bostadslägenheter, om ägaren till egnahemshuset eller någon annan som har hyrt hela huset eller besitter det själv bor i den andra lägenheten. Underhyresgästen får därvid använda bostadslägenheten som gemensam bostad för sig och sin make, till familjen hörande barn samt sina och sin makes nära släktingar. Om underhyresgästen får hyra ut hela bostadslägenheten vidare, tillämpas i stället för uthyrning i andra hand också på detta hyresförhållande vad som gäller om underhyresförhållande.

83 §

Uppsägningstid i underhyresavtal och flyttningsdag

När underhyresvärden säger upp underhyresavtalet är uppsägningstiden tre månader, om underhyresförhållandet omedelbart före uppsägningen har varat minst ett år utan avbrott, och i annat fall en månad (uppsägningstid för underhyresvärden). När underhyresgästen säger upp underhyresavtalet är uppsägningstiden 14 dagar (uppsägningstid för underhyresgästen). Om det dock har överenskommits i underhyresavtalet att hyresförhållandet skall upphöra vid en bestämd tidpunkt utan uppsägning, skall detta iakttas.

Underhyresgästen skall flytta senast vardagen efter det underhyresförhållandet upphörde. Om underhyresgästen använder bostaden som bostad för sin familj eller han är ålderstigen eller svårt sjuk, kan flyttningsdagen framskjutas så som stadgas i 69 och 70 §§, dock med högst sex månader. Talan om framskjutande av flyttningsdagen skall härvid väckas vid domstolen senast 14 dagar före flyttningsdagen.

Ett villkor genom vilket underhyresvärdens uppsägningstid förkortas eller underhyresgästens uppsägningstid förlängs är ogiltigt.

84 §

Skadestånd på grund av uppsägning av underhyresavtal

Om underhyresvärden utan någon orsak som skall anses vara godtagbar i underhyresförhållande har sagt upp underhyresavtalet, har underhyresgästen rätt att av underhyresvärden få skälig ersättning för flyttningskostnaderna och kostnaderna för anskaffning av en ny hyresbostad samt ett belopp som motsvarar högst tre månaders hyra såsom gottgörelse för den olägenhet som bytet av lägenhet vållat.

Ett villkor som begränsar rätten till skadestånd på grund av uppsägning av underhyresförhållande är ogiltigt.

85 §

Upphörande av underhyresförhållande på grund av att underhyresvärdens besittningsrätt upphör

Ett underhyresförhållande upphör utan uppsägning samtidigt som underhyresvärdens hyresrätt eller annan rätt att använda lägenheten.

Underhyresvärden skall utan dröjsmål meddela underhyresgästen när underhyresvärdens hyresrätt eller annan rätt att använda lägenheten och underhyresförhållandet upphör. Om underhyresvärden försummar meddelandet, har underhyresgästen rätt att av underhyresvärden få skälig ersättning för flyttningskostnaderna, om inte underhyresvärden kan visa att underhyresgästen annars visste att underhyresvärdens rätt har upphört.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »