Lag om hyra av bostadslägenhet

86 §

Arbetsbostad och stadganden som skall tillämpas på den

Med arbetsbostad avses en bostadslägenhet som på grund av ett arbets- eller tjänsteförhållande har hyrts ut och över vilken arbetsgivaren har bestämmanderätt såsom hyresvärd eller på basis av medlemskap eller andel i ett samfund eller genom en stiftelse som han har grundat eller genom något motsvarande.

På ett hyresförhållande som avser en arbetsbostad tillämpas vad som annanstans i denna lag stadgas om hyresförhållande, om inte något annat följer av detta kapitel. Om en arbetsbostad har hyrts ut genom underuthyrning, tillämpas detta kapitel dock endast om något annat inte följer av stadgandena om underuthyrning.

Ett villkor i hyresavtalet för en arbetsbostad som begränsar hyresgästens eller familjemedlems rätt enligt detta kapitel är ogiltigt.

87 §

Överlåtelse av hyresrätten och upplåtelse av arbetsbostad att användas av annan

Hyresgästen i en arbetsbostad får inte utan tillstånd av hyresvärden överlåta sin hyresrätt eller på något annat sätt upplåta lägenheten att användas av någon annan. Han får dock utan tillstånd av hyresvärden använda lägenheten som gemensam bostad för sin make, till familjen hörande barn samt sina och makens nära släktingar, om detta inte vållar hyresvärden betydande olägenhet.

88 §

Fortsatt hyresförhållande

Vad 45-48 §§ stadgar om fortsatt hyresförhållande tillämpas på hyresförhållande som avser arbetsbostad endast om den som önskar fortsätta hyresförhållandet också står i arbets- eller tjänsteförhållande till hyresgästens arbetsgivare.

89 §

Storleken av hyra för tiden efter det arbets- eller tjänsteförhållande upphört

Om inte något annat har avtalats och om hyresgästen sedan arbets- eller tjänsteförhållandet upphört ännu bor i arbetsbostaden, får hyresvärden höja hyran till högst det som enligt lagen om bostadsbidrag (408/75) har fastställts såsom skäliga maximala boendeutgifter per kvadratmeter på orten.

Om hyresvärden vill höja hyran enligt 1 mom., skall han skriftligen meddela hyresgästen höjningen, den nya hyran och tidpunkten för höjningen, som tidigast kan infalla vid ingången av den hyresbetalningsperiod som följer på meddelandet.

Vad 3 kap. stadgar om hyrans storlek tillämpas också på hyra som har höjts enligt denna paragraf.

90 §

Uppsägningsrätt för hyresgäst

Hyresgästen har oberoende av vad som är stadgat eller avtalat om hyresförhållandets bestånd eller uppsägningstidens början rätt att säga upp hyresavtalet för en arbetsbostad att upphöra 14 dagar efter uppsägningen eller utan iakttagande av uppsägningstid samtidigt som arbets- eller tjänsteförhållandet upphör.

91 §

Uppsägningsrätt för hyresvärden

Hyresvärden får oberoende av vad som är stadgat eller avtalat om hyresförhållandets bestånd eller uppsägningstidens början säga upp hyresavtalet för en arbetsbostad med anledning av att arbets- eller tjänsteförhållandet upphör, när arbetsavtalet eller tjänsteförhållandet har sagts upp, hävts eller beslut annars har fattats om att det upphör. Hyresavtalet får inte på denna grund sägas upp att upphöra innan arbets- eller tjänsteförhållandet upphör och ett tidsbestämt hyresavtal får inte alls sägas upp på denna grund sedan ett år har förflutit från det arbets- eller tjänsteförhållandet upphörde.

92 §

Uppsägningstiden för hyresvärden

När hyresvärden säger upp hyresavtalet för en arbetsbostad är uppsägningstiden oberoende av tiden för hyresförhållandets bestånd sex månader, om det arbets- eller tjänsteförhållande på basis av vilket arbetsbostaden har hyrts ut har varat minst ett år, samt annars tre månader, om inte något annat stadgas nedan eller följer av någon annan lag.

När arbetsgivaren har hävt arbetsavtalet på någon annan grund än arbetstagarens sjukdom eller när arbetstagaren själv har sagt upp arbetsavtalet eller utan att iaktta uppsägningstid har hävt arbetsavtalet utan någon orsak som anges i 43 § lagen om arbetsavtal (320/70) och hyresvärden på grund av att arbetsförhållandet upphört säger upp hyresavtalet för arbetsbostaden, är uppsägningstiden tre månader, om arbetsförhållandet har varat minst ett år, och annars en månad.

Om ett avtalat arbete har förutsatt boende i en viss fastighet eller lägenhet och detta har konstaterats skriftligen i arbetsavtalet eller hyresavtalet, är uppsägningstiden när hyresvärden säger upp avtalet för arbetsbostaden med anledning av att arbets- eller tjänsteförhållandet upphört en månad, oberoende av vilken tid arbets- eller tjänsteförhållandet har varat.

När hyresvärden säger upp hyresavtalet för en arbetsbostad på grund av att arbets- eller tjänsteförhållandet upphör medan anställningsförhållandet ännu pågår börjar uppsägningstiden den sista dagen i den kalendermånad under vilken uppsägningstiden för arbets- eller tjänsteförhållandet börjar löpa eller arbets- eller tjänsteförhållandet upphör utan uppsägning, om inte något annat följer av någon annan lag. Uppsägningstiden är alltid minst en månad räknat framåt från uppsägningen av hyresavtalet, om inte något annat följer av någon annan lag.

93 §

Förbjudna villkor som gäller uppsägningstid

Ett villkor genom vilket uppsägningstiden för hyresvärden för en arbetsbostad förkortas är ogiltigt. Det kan dock avtalas att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet för en arbetsbostad med iakttagande av samma uppsägningstid som arbetsgivaren skall följa då han säger upp hyresgästens anställningsförhållande, när uppsägningen av hyresavtalet beror på att anställningsförhållandet upphör på grund av att det har sagts upp. Härvid kan det avtalas att den tid då uppsägningstiden för hyresavtalet för arbetsbostaden börjar är densamma som då uppsägningstiden för anställningsförhållandet börjar. Också härvid är uppsägningstiden alltid minst en månad räknat framåt från uppsägningen av hyresavtalet, om inte något annat följer av någon annan lag.

94 §

Anvisande av alternativ bostad

För den tid ett hyresförhållande sedan hyresvärden sagt upp hyresavtalet för en arbetsbostad fortsätter längre än arbets- eller tjänsteförhållandet, får hyresvärden om en viktig orsak kräver det ställa en annan lämplig bostad till hyresgästens förfogande. De härav föranledda flyttningskostnaderna skall betalas av hyresvärden.

95 §

Framskjutande av flyttningsdagen

Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet för en arbetsbostad på grund av att arbets- eller tjänsteförhållandet upphört, får flyttningsdagen skjutas fram på de villkor som stadgas i 69 och 70 §§ endast om orsaken till att arbets- eller tjänsteförhållandet upphört har varit hyresgästens sjukdom, arbetsoförmåga eller avgång med ålderspension. Talan om framskjutande av flyttningsdagen skall härvid väckas senast 14 dagar före flyttningsdagen. Flyttningsdagen får dock inte ändras, om det är fråga om en arbetsbostad enligt 92 § 3 mom.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »