Lag om hyra av bostadslägenhet

96 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Genom denna lag upphävs hyreslagen av den 10 juli 1987 (653/87) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

97 §

Hyresavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande

Denna lag tillämpas också på sådana hyresavtal för bostadslägenheter som ingåtts före lagens ikraftträdande, om inte något annat stadgas nedan.

Stadgandena om uthyrning i andra hand i 10 kap. tillämpas inte på ett sådant före ikraftträdandet slutet hyresavtal för bostadslägenhet som hyreslagens stadganden om uthyrning i andra hand inte har tillämpats på.

På ett sådant före ikraftträdandet slutet hyresavtal som enligt avtalet skall upphöra vid en viss tid utan uppsägningstid tillämpas 58 § i denna lag endast i det fall att det är fråga om ett hyresavtal som avses i 129 § 1 eller 2 mom. hyreslagen.

På ett sådant hyresförhållandet för en arbetsbostad som har uppstått före den 1 december 1987 tillämpas 92 § 3 mom. i denna lag, även om det däri stadgade villkoret inte har konstaterats skriftligen, om arbetet förutsätter boende i en bestämd fastighet eller lägenhet.

Vad som stadgas i 6 § 2 mom. i denna lag skall tillämpas på ett sådant före ikraftträdandet slutet hyresavtal som har ingåtts den 1 januari 1995 eller därefter.

98 §

Bestämd tid som pågår och anhängig rättegång samt utredning av uppsägningsgrund

Om den bestämda tiden för ett meddelande eller en åtgärd enligt hyreslagen går ut sedan denna lag har trätt i kraft, skall verkan av att den bestämda tiden upphör samt av meddelandet eller åtgärden bestämmas enligt hyreslagen.

Ett ärende som när denna lag träder i kraft är anhängigt vid domstol och som gäller hyresförhållandet för en bostadslägenhet behandlas och avgörs enligt hyreslagen.

Med anledning av uppsägning av ett avtal sagts upp eller av att ett tidsbestämt avtal upphört före denna lags ikraftträdande kan en sådan rättegång efter lagens ikraftträdande väckas enligt 12 kap. hyreslagen där ärendet behandlas och avgörs enligt hyreslagen.

99 §

Justering av reglerade hyror

Om hyresgästen och hyresvärden i ett annat än i 129 § 1 eller 2 mom. hyreslagen avsett hyresförhållande som baserar sig på ett avtal som ingåtts före denna lags ikraftträdande inte efter denna lags ikraftträdande har avtalat något annat om höjning av hyran, får hyresvärden sedan ett år har förflutit från ikraftträdandet, årligen höja hyran med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindex efter ikraftträdandet genom att skriftligen meddela sin hyresgäst hyreshöjningen, den nya hyran och när höjningen träder i kraft. Den på detta sätt höjda hyran kan träda i kraft tidigast från ingången av den hyresbetalningsperiod som följer på meddelandet.

Denna paragraf gäller också i 27 § 3 mom. i denna lag avsedd hyra som uppbärs i ett hyresförhållande som bygger på ett avtal som ingåtts före ikraftträdandet, sedan lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus inte längre tillämpas på hyrans storlek.

100 §

Statsrådets rekommendationer om justering av hyra

Statsrådet kommer efter att ha hört bostadsrådets hyressektion att meddela rekommendationer om sätten för justering av de hyror som avses i 99 §. På detta sätt skall förfaras under tre kalenderår från lagens ikraftträdande.

RP 304/94
MiUB 24/94

Helsingfors den 31 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI
Minister
Anneli Taina

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.1.2001/87:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

HE 157/2000, TyVM 13/2000, EV 215/2000

29.6.2001/606:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 181/2000, YmVM 3/2001, EV 55/2001

28.3.2002/234:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2002.

HE 221/2001, YmVM 2/2002, EV 18/2002

12.7.2002/599:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 31/2001, LaVM 8/2002, EV 65/2002

15.8.2003/737:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen lain voimaantuloa syntynyt velka vanhentuu niin kuin velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 21 §:n 3 momentissa säädetään.

HE 187/2002, TaVM 28/2002, EV 278/2002

5.12.2003/1038:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 109/2003, VaVM 26/2003, EV 66/2003

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »