Lag om hyra av bostadslägenhet

16 §

Överlåtelse av besittning till bostadslägenhet och dröjsmål med detta

Hyresvärden skall ställa lägenheten till hyresgästens förfogande den dag då hyresgästen har rätt att få den i sin besittning.

Om lägenheten inte är färdig eller ledig när hyresgästen har rätt att få den i sin besittning, och dröjsmålet vållar hyresgästen väsentlig olägenhet, har hyresgästen rätt att häva hyresavtalet. Hyresgästen har rätt att häva hyresavtalet redan före den avtalade tillträdesdagen, om det är uppenbart att tillträdet till lägenheten kommer att fördröjas på ovan nämnt sätt.

17 §

Upplåtelse av bostadslägenhet att användas av någon annan

Hyresgästen får använda bostadslägenheten som sin egen eller som gemensam bostad för honom och hans make och de barn som hör till familjen. Om hyresvärden inte vållas avsevärd olägenhet eller störning, får hyresgästen använda lägenheten som gemensam bostad också för sin eller sin makes nära släkting eller genom underuthyrning eller annars upplåta högst hälften av lägenheten för att användas av någon annan för boende.

I andra fall får hyresgästen inte utan ett samtycke i hyresavtalet eller särskilt samtycke av hyresvärden upplåta lägenheten eller en del av den att användas av någon annan.

18 §

Upplåtelse av bostadslägenhet att tillfälligt användas av någon annan

Hyresgästen får för högst två år upplåta hela bostadslägenheten att användas av någon annan, om hyresgästen på grund av arbete, studier eller sjukdom eller av någon annan sådan orsak vistas på annan ort och hyresvärden inte har grundad anledning att motsätta sig upplåtelsen.

Hyresgästen skall senast en månad innan lägenheten tillfälligt upplåts för att användas av någon annan skriftligen meddela hyresvärden om saken. Om hyresvärden inte godkänner upplåtelsen, skall han inom 14 dagar från det han fick meddelandet föra grunden för sin vägran till domstol för prövning. Om domstolen godkänner grunden för vägran, skall den förbjuda upplåtelsen. Om domstolen förkastar hyresvärdens talan, kan lägenheten upplåtas tillfälligt för att användas av någon annan trots att hyresvärden söker ändring.

19 §

Upplåtarens och mottagarens ansvar i fråga om bostadslägenhet

Om hyresgästen har upplåtit lägenheten helt eller delvis för att användas av någon annan, svarar hyresgästen, ifall inte något annat har avtalats med hyresvärden, fortfarande för de skyldigheter som hör till hyresgästen enligt hyresavtalet samt för sådan skada som den till vilken lägenheten helt eller delvis har upplåtits är skyldig att ersätta hyresvärden. Den till vilken lägenheten upplåtits svarar gentemot hyresvärden för en sådan skada som han skulle vara skyldig att ersätta, om hyresvärden hade hyrt lägenheten eller en del av den till honom.

20 §

Bostadslägenhetens skick och brister

Lägenheten skall när hyresförhållandet börjar och medan det består vara i ett sådant skick som hyresgästen med beaktande av lägenhetens ålder, områdets lägenhetsbestånd och övriga lokala förhållanden skäligen kan kräva, om inte något annat har avtalats om skicket. Avtal kan också ingås om att hyresgästen håller i skick de rum och anordningar som enligt hyresavtalet används av hyresgästen eller om att han svarar för förpliktelser som hör till fastigheten.

Om lägenheten inte när hyresförhållandet börjar är i det skick som krävs eller avtalats eller under tiden för hyresförhållandet av någon annan orsak än försummelse eller vårdslöshet från hyresgästens sida råkar i bristfälligt skick och hyresvärden är ansvarig för lägenhetens skick, har hyresgästen rätt att häva hyresavtalet, om bristen är av väsentlig betydelse och hyresvärden inte efter att ha fått uppmaning utan dröjsmål eller inom avtalad tid sörjer för att bristen avhjälps eller bristen inte kan rättas till. Om hyresvärden underlåter att avhjälpa bristen, får hyresgästen, i stället för att häva hyresavtalet, avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, utom om bristen beror på att byggnaden är halvfärdig eller en myndighet har förbjudit att lägenheten används. Hyresgästen skall sörja för att de kostnader som avhjälpandet av bristen vållar hyresvärden förblir skäliga.

Om lägenheten enligt villkor i hyresavtalet har hyrts ut i det skick som den befann sig i när avtalet slöts, kan hyresgästen trots det använda sin ovan i denna paragraf stadgade rätt, om hyresgästen när han slöt avtalet inte visste om bristen i lägenheten eller inte med normal omsorgsfullhet hade kunnat iaktta eller vänta sig bristen med hänsyn till lägenhetens ålder, skicket i lägenheter som på området används för motsvarande syfte och de lokala förhållandena i övrigt.

21 §

Reparations- och ändringsarbeten samt vårdåtgärder

Hyresvärden och hyresgästen kan avtala om reparations- och ändringsarbeten samt vårdåtgärder i bostadslägenheten. Hyresgästen har inte rätt att utan tillstånd av hyresvärden utföra andra reparations- eller ändringsarbeten i lägenheten än sådana som behövs för att avhjälpa en brist enligt 20 § 2 mom. Hyresgästen har dock alltid rätt att vidta åtgärder för att förhindra eller begränsa en direkt skada på lägenheten.

Hyresvärden har rätt att omedelbart vidta en vårdåtgärd eller utföra ett reparations- eller ändringsarbete som inte kan skjutas upp utan att skada vållas. Också en vårdåtgärd eller ett reparations- eller ändringsarbete som inte medför väsentlig olägenhet eller störning för utövningen av hyresrätten får utföras på villkor att hyresvärden underrättar hyresgästen om det minst 14 dagar innan arbetet inleds. I de fall som avses i detta moment har hyresgästen inte rätt att häva hyresavtalet.

Om hyresvärden vill utföra något annat reparations- eller ändringsarbete i lägenheten än ett som avses ovan, skall han underrätta hyresgästen om detta minst sex månader innan arbetet inleds. Om hyresgästen byts efter det meddelandet lämnades, skall också den nya hyresgästen underrättas om arbetet, men någon ny tid beräknas inte för hans del. Hyresgästen har rätt att inom 14 dagar från det han fick meddelandet häva avtalet så att det upphör när reparations- eller ändringsarbetet tidigast får inledas. Efter uppsägning får arbetet inte utföras utan samtycke av hyresgästen.

22 §

Hyresvärdens rätt att få tillträde till bostadslägenhet

Hyresgästen skall utan dröjsmål låta hyresvärden komma in i lägenheten vid en lämplig tid för att övervaka lägenhetens skick och vård.

Om avsikten är att lägenheten skall säljas eller hyras ut på nytt, har hyresvärden rätt att visa lägenheten vid en tid som är lämplig för hyresvärden och hyresgästen.

23 §

Hyresvärdens ansvar för sina åtgärder

Hyresvärden skall sörja för att sådana åtgärder från hans sida som avses ovan i detta kapitel inte vållar hyresgästen större olägenhet eller störning än vad som är nödvändigt för vidtagande av åtgärden.

Hyresgästen har rätt att få befrielse från hyresbetalningen eller skälig nedsättning av hyran för den tid under vilken lägenheten inte har kunnat användas eller under vilken lägenheten inte har varit i det skick som kan krävas eller i avtalat skick. Hyresgästen har dock inte denna rätt, om lägenhetens bristfälliga skick beror på försummelse eller annan vårdslöshet från hyresgästens sida eller om reparations- eller ändringsarbete har utförts till följd av en skada som hyresgästen skall svara för. Rätt enligt detta moment föreligger inte från en tidigare tidpunkt än den då hyresvärden har fått kännedom om en sådan brist i lägenhetens skick som har framkommit under tiden för hyresförhållandet.

Hyresgästen har också rätt att få ersättning för olägenhet eller skada som vållats av en ovan i detta kapitel avsedd åtgärd eller försummelse från hyresvärdens sida, utom i det fall att hyresvärden visar att dröjsmålet vid tillträdet till lägenheten eller lägenhetens bristfälliga skick inte har berott [Den märkta texten har rättat (1995), Originaltexten lydde:bristfälliga skick har berott] på en åtgärd eller försummelse eller någon annan vårdslöshet från hyresvärdens sida, eller om reparations- eller ändringsarbete har utförts till följd av en skada som hyresgästen skall svara för.

24 §

Hyresgästens anmälningsskyldighet

Hyresgästen skall utan dröjsmål underrätta hyresvärden om skada eller sådan brist i lägenheten som hyresvärden är skyldig att avhjälpa. Anmälan skall göras genast, om reparation måste utföras utan dröjsmål för att förhindra att skadan blir större.

Om lägenheten under en längre tid inte används skall hyresgästen underrätta hyresvärden om detta och ge honom tillfälle att komma in i lägenheten.

En hyresgäst som försummar sin anmälningsskyldighet svarar för den skada som försummelsen vållar.

25 §

Hyresgästens ansvar för skada på bostadslägenheten

Hyresgästen skall vårda lägenheten omsorgsfullt. Hyresgästen är inte ansvarig för sedvanligt slitage som beror på att lägenheten används för det ändamål som förutsätts i hyresavtalet, om hyresvärden svarar för lägenhetens skick och underhåll.

Hyresgästen är skyldig att ersätta hyresvärden för skada som hyresgästen uppsåtligen eller genom sin försummelse eller annan vårdslöshet vållar lägenheten.

Hyresgästen är också skyldig att ersätta hyresvärden för skada som en person som vistas i lägenheten med tillstånd av hyresgästen uppsåtligen eller genom sin försummelse eller annan vårdslöshet vållat lägenheten. Hyresgästen svarar dock inte för skada som vållas av den som utför arbete på uppdrag av hyresvärden eller för dens räkning som äger byggnaden, lägenheten eller de aktier som berättigar till besittningen av den.

Hyresgästens ansvar enligt denna paragraf gäller i tillämpliga delar också sådana gemensamma utrymmen eller anordningar i fastigheten eller byggnaden som används av hyresgästen med anledning av hyresförhållandet.

26 §

Förbjudna villkor angående användning av bostadslägenhet, dess skick och underhåll samt ansvar för den

Ett villkor är ogiltigt, om det begränsar den rätt som hyresgästen enligt 16-25 §§ har att få lägenheten i sin besittning, använda lägenheten, upplåta den eller en del av den för att användas av någon annan, att kräva att lägenheten är i lagstadgat eller avtalat skick, att häva avtalet eller att få befrielse från hyresbetalningen eller hyran nedsatt eller att få skadestånd, eller om villkoret betyder att hyresgästen eller den till vilken hyresgästen har upplåtit lägenheten eller en del av den har strängare ansvar än vad som stadgas i detta kapitel, när det är fråga om skada på sådana utrymmen i lägenheten som enligt avtalet används för boende.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »