Lag om hyra av bostadslägenhet

44 §

Möjligheten att överlåta hyresrätt

Hyresgästen får inte utan tillstånd som givits i hyresavtalet eller av hyresvärden separat överlåta sin hyresrätt, om inte något annat stadgas nedan i detta kapitel. Om hyresvärden inte ger svar inom en månad från det tillståndet begärdes, har hyresgästen rätt att säga upp avtalet en månad efter det då tiden för givande av svar gick ut.

När hyresgästen överlåter sin hyresrätt skall han omedelbart skriftligen meddela hyresvärden detta. Om hyresgästen har rätt att överlåta sin hyresrätt, befrias han från sina skyldigheter som hyresgäst räknat från det då han lämnade hyresvärden meddelande om överlåtelsen.

45 §

Överlåtelse av hyresrätten till en familjemedlem

Hyresgästen får utan tillstånd av hyresvärden överlåta hyresrätten till sin make, till barn som hör till familjen eller till någondera makens förälder, om mottagaren bor i lägenhet och hyresvärden inte har grundad anledning att motsätta sig överlåtelsen av hyresrätten.

Angående meddelanden om överlåtelse och befrielse av hyresgästen från hans skyldigheter stadgas i 44 § 2 mom.

Om hyresvärden vill motsätta sig överlåtelse av hyresrätten, skall hyresvärden inom en månad från det han fick kännedom om överlåtelsen föra frågan om grunden för sin vägran till domstol för prövning. Om frågan om rätten att överlåta hyresrätten har förts till domstol för avgörande, fortsätter hyresförhållandet under tiden för rättegången på de tidigare villkoren. Om domstolen godkänner den orsak som hyresvärden har meddelat, skall den förbjuda överlåtelse av hyresrätten.

46 §

Fortsättande av hyresförhållande efter hyresgästens död

Om hyresgästen avlider, förblir hyresförhållandet i kraft på de tidigare villkoren, ifall inte något annat stadgas nedan, och hyresgästens dödsbo svarar för uppfyllandet av hyresvillkoren. Oberoende av vad som har avtalats om hyresförhållandets bestånd eller uppsägningstidens begynnande, kan dödsboet dock alltid säga upp avtalet så som stadgas om ett hyresavtal som är i kraft tills vidare. Om hyresgästen hade hyrt lägenheten tillsammans med någon annan, hör uppsägningsrätten till dödsboet och den kvarlevande hyresgästen gemensamt. Vardera har också rätt att säga upp avtalet för egen del.

Den som hade hyrt lägenheten tillsammans med den avlidna hyresgästen har rätt att i stället för dödsboet fortsätta hyresförhållandet, om inte hyresvärden har grundad anledning att motsätta sig detta. Samma rätt till fortsatt hyresförhållande har i lägenheten bosatt efterlevande make till hyresgästen, de barn som hör till familjen och hyresgästens eller hans makes förälder. Den som önskar fortsätta hyresförhållandet skall inom tre månader från hyresgästens död skriftligen meddela hyresvärden att han vill fortsätta hyresförhållandet. När meddelandet har gjorts, upphör dödsboets ansvar för uppfyllande av hyresvillkoren och ansvaret övergår på den som har meddelat att han fortsätter hyresförhållandet.

Om hyresvärden vill motsätta sig att hyresförhållandet fortsätts, skall hyresvärden inom en månad från det han fick meddelandet om fortsättning föra frågan om grunden för sin vägran till domstol för prövning. Hyresförhållandet fortsätter under tiden för rättegången på de tidigare villkoren. Om hyresvärdens talan godkänns, skall domstolen i sitt beslut nämna när hyresförhållandet upphör och ålägga svaranden att flytta när hyresförhållandet upphört.

47 §

Förbjudna villkor som gäller överlåtelse av hyresrätten och fortsättande av hyresförhållandet

Ett villkor som begränsar en rätt som enligt 44-46 §§ tillkommer hyresgästen, den som bor i lägenheten, dödsboet eller delägare i det är ogiltigt.

48 §

Verkningarna av avslutande av samlevnad eller gemensamt boende och äktenskapsskillnad på hyresförhållandet för bostadslägenhet

Om makar har hyrt eller den ena av den har hyrt en lägenhet att användas som gemensamt hem, kan domstolen när den förordnar att deras samlevnad skall upphöra eller dömer dem till äktenskapsskillnad samtidigt förordna att den make som är i större behov av bostaden får fortsätta hyresförhållandet och befria den andra eller båda makarna från hyresförhållandet.

Om andra än makar har hyrt en lägenhet att användas som deras gemensamma bostad, kan domstolen, om någon av dem yrkar det, när det gemensamma boendet upphör förordna att den eller de som mest behöver lägenheten, får fortsätta hyresförhållandet samt befria den eller de andra från hyresförhållandet eller befria dem alla från hyresförhållandet.

Innan ett förordnande enligt 1 och 2 mom. meddelas skall hyresvärden ges tillfälle att bli hörd. Förordnande om fortsatt hyresförhållande får inte meddelas, om hyresvärden gör sannolikt att han skulle komma att lida skada av förordnandet.

Domstolens beslut kan verkställas omedelbart, även om det inte har vunnit laga kraft, om inte något annat bestäms i beslutet.

49 §

Konkurs för hyresgäst

Om hyresgästens egendom har avträtts till konkurs och konkursboet inte inom en av hyresvärden utsatt tid om minst en månad har meddelat att boet åtar sig ansvaret för de förpliktelser som följer av hyresavtalet efter det konkursen har börjat eller hyresgästen inom samma utsatta tid ställer säkerhet för fullgörande av förpliktelserna, har hyresvärden rätt att häva avtalet. Om hyresgästen ställer säkerheten senare än vad som stadgas i detta moment föreligger inte rätt att häva hyresavtalet, om säkerheten har ställts innan meddelandet om hävning av hyresavtalet har delgetts.

Avträdande av hyresgästens egendom till konkurs hindrar inte att hyresavtalet sägs upp eller hävs på någon annan grund som stadgas i denna lag. Sedan konkursen börjat har hyresvärden emellertid inte rätt att häva avtalet av den anledningen att hyra är obetald för tiden före konkursens början.

Om konkursboet använder lägenheten, ansvarar det under denna tid för uppfyllande av förpliktelserna enligt hyresavtalet, trots att det inte åtagit sig att svara för dem. Vid uthyrning i andra hand av en bostadslägenhet svarar den primära hyresgästens konkursbo för att förpliktelserna enligt det primära hyresavtalet uppfylls från det konkursen börjar tills hyresgästen i andra hand har meddelat att det primära hyresförhållandet upphör.

När ett hyresavtal upphävs på den grund som nämns i 1 mom. har hyresvärden rätt att få ersättning för den skada han vållats.

50 §

Skuldsanering för privatperson eller saneringsförfarande för företag

Om de verkningar skuldsanering för privatperson eller saneringsförfarande för företag när det gäller en hyresgäst har för hyresförhållandets fortbestånd och uppfyllande av förpliktelserna enligt hyresavtalet stadgas särskilt.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »