Lag om hyra av bostadslägenhet

51 §

Upphörande av hyresavtal med anledning av uppsägning

Om ett hyresavtal som gäller tills vidare sägs upp, upphör det efter uppsägningstidens utgång, om inte något annat avtalas eller följer av denna eller någon annan lag.

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör på grund av uppsägning endast så som stadgas i 39, 44, 46, 55, 90 och 91 §§. Om inte något annat har stadgats eller avtalats, upphör avtalet på grund av uppsägning när uppsägningstiden har gått ut.

Om ett tidsbestämt hyresavtal sägs upp på en grund som stadgas i en annan lag, upphör det så som stadgas i den lagen.

52 §

Uppsägningstiden

Uppsägningstiden i fråga om hyresavtal räknas från den sista dagen i den kalendermånad, under vilken uppsägningen har skett, om inte något annat avtalas eller följer av denna eller någon annan lag.

När hyresvärden säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden sex månader, om hyresförhållandet som avser lägenheten omedelbart före uppsägningen har fortgått minst ett år utan avbrott, och i annat fall tre månader (uppsägningstid för hyresvärden).

När hyresgästen säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden en månad (uppsägningstid för hyresgästen).

Ett villkor som förkortar hyresvärdens eller förlänger hyresgästens uppsägningstid är ogiltigt.

53 §

Makes samtycke till uppsägning av hyresavtal

När makar bor i en bostadslägenhet som de tillsammans eller den ena av dem har hyrt och som används som deras gemensamma hem, får den ena maken inte säga upp hyresavtalet utan samtycke av den andra maken. Om samtycke inte kan inhämtas utan svårighet, behövs ett sådant inte.

Om maken utan godtagbar orsak vägrar att lämna samtycke, kan domstolen meddela tillstånd till uppsägning.

54 §

Uppsägningsmeddelande och delgivning av det

När hyresvärden säger upp ett hyresavtal skall hyresgästen lämnas ett skriftligt uppsägningsmeddelande i vilket nämns den tidpunkt då hyresförhållandet upphör och grunden för uppsägningen. Som uppsägningsmeddelande gäller också en sådan stämning angående vräkning av hyresgästen i vilken det krävs att hyresförhållandet skall upphöra.

När hyresgästen säger upp hyresavtalet skall hyresvärden eller den som hyresvärden har gett i uppdrag att uppbära hyran, dock inte en penninginrättning, ges ett skriftligt uppsägningsmeddelande. Samtidigt skall nämnas grunden för uppsägningen, om uppsägningen förutsätter en särskild grund enligt denna eller någon annan lag.

Uppsägningen skall ske bevisligen. En uppsägning har också skett på behörigt sätt, om vid delgivning av uppsägningen har iakttagits vad som gäller om delgivning av stämning.

Om det inte är bekant vem som är hyresgäst, får uppsägningsmeddelandet också delges hyresgästen genom att det publiceras i den officiella tidningen och dessutom genom att ett tillkännagivande därom lämnas i den lägenhet som hyresförhållandet gäller. Meddelandet anses då ha kommit till hyresgästens kännedom den dag då tidningen kommer ut.

Om uppsägningen inte har verkställts så som denna paragraf stadgar, är uppsägningen utan verkan.

55 §

Uppsägning av tidsbestämt hyresavtal

Domstolen kan berättiga hyresgästen eller hyresvärden att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal på någon särskild grund som nämns i 2 eller 3 mom.

Rätt att säga upp avtalet kan ges hyresgästen om

1) hans eller någon i lägenheten boende familjemedlems sjukdom eller handikapp innebär att behovet av bostad upphört eller förändrats väsentligt eller

2) han flyttar till en annan ort på grund av sina studier, sitt arbete eller sin makas arbete eller om

3) det av någon annan härmed jämförbar orsak vore uppenbart oskäligt för hyresgästen att avtalet hålls i kraft till utgången av den avtalade tiden.

Rätt säga upp avtalet kan ges hyresvärden om

1) han behöver lägenheten själv eller för någon familjemedlem av en orsak som han inte kunde beakta när avtalet ingicks eller om

2) det av någon annan härmed jämförbar orsak är uppenbart oskäligt för honom att avtalet hålls i kraft till utgången av den avtalade tiden.

Den part i hyresavtalet som inte har sagt upp avtalet har rätt till en skälig ersättning för den skada som vållats honom av att avtalet upphör i förtid.

Den andra parten i hyresavtalet skall ges tillfälle att bli hörd i ett ärende som avses i denna paragraf.

56 §

Hyresgästens uppsägningsskydd när hyresförhållandet är i kraft tills vidare

Domstolen skall på yrkande av hyresgästen förklara att en uppsägning som hyresvärden verkställt är utan verkan, om

1) grunden för uppsägningen är justering av hyran eller av ett villkor som gäller bestämmande av hyran och hyresbeloppet eller det villkor som gäller bestämmande av hyran på grundvalen av 30 § skall anses vara oskäligt, eller om

2) uppsägningen med beaktande av hyresgästens förhållanden annars skall anses vara oskälig och det inte finns någon godtagbar orsak till den.

Yrkande om att en uppsägning skall förklaras ogiltig skall väckas medan hyresförhållandet varar och senast inom tre månader från delfåendet av uppsägningen. Under tiden för rättegången fortsätter hyresförhållandet på de tidigare villkoren.

Godkänns hyresgästens talan om att uppsägningen skall förklaras ogiltig, fortsätter hyresförhållandet på de tidigare villkoren, om inte domstolen beslutar något annat på yrkande av hyresgästen eller hyresvärden. Om talan förkastas, skall domstolen i sitt beslut nämna när hyresförhållandet upphör med anledning av uppsägningen och ålägga hyresgästen att flytta när hyresförhållandet har upphört.

57 §

Skadestånd med anledning av uppsägning av tills vidare gällande hyresavtal

När hyresförhållandet upphör på grund av en sådan av hyresvärden verkställd uppsägning som inte kan anses överensstämma med god sed som skall följas i hyresförhållanden, har hyresgästen rätt att av hyresvärden få ersättning för flyttningskostnaderna och kostnaderna för anskaffning av en ny lägenhet samt för sådana reparations- och ändringsarbeten som höjt lägenhetens hyresvärde, enligt deras värde vid den tidpunkt då hyresförhållandet upphör, om hyresgästen enligt denna lag har haft rätt att utföra arbetena och de inte redan har ersatts. Likaså har hyresgästen rätt att få ett belopp som motsvarar högst tre månaders hyra som gottgörelse för den olägenhet som bytet av lägenhet vållat.

Om det har avtalats att hyresgästen svarar för lägenhetens skick eller underhåll, har hyresgästen sedan hyresvärden sagt upp avtalet rätt till ersättning av hyresvärden för de reparationsarbeten som han låtit utföra och som höjt lägenhetens hyresvärde. Ersättningen bestäms med beaktande av reparationernas värde när hyresförhållandet upphör samt särskild ersättning eller gottgörelse av hyran som hyresgästen eventuellt redan fått.

58 §

Ersättning för reparations- och ändringsarbeten när tidsbestämt hyresavtal upphör

Om hyresgästen minst tre månader före den tidpunkt då ett tidsbestämt hyresavtal upphör meddelar hyresvärden att han vill fortsätta hyresförhållandet, men hyresvärden vägrar att gå med på detta utan någon orsak som skall anses vara godtagbar i hyresförhållande, har hyresgästen rätt att få ersättning för sådana reparations- och ändringsarbeten som höjt lägenhetens hyresvärde, enligt deras värde vid den tidpunkt då hyresförhållandet upphör, om hyresgästen enligt denna lag har haft rätt att utföra arbetena och de inte har ersatts.

59 §

Förverkande av uppsägningsskydd eller rätt till ersättning

Om hyresgästen efter uppsägning eller meddelande som avses i 58 § försummar sina skyldigheter som hyresgäst, har hyresgästen förverkat sin rätt att få uppsägningen förklarad utan verkan eller sin rätt att få ersättning på grund av att avtalet upphör med anledning av uppsägningen. Hyresgästen förverkar dock inte sin rätt, om försummelsen är ringa.

60 §

Förbjudna villkor som gäller uppsägningsskydd och ersättningar samt avtalsberoende ersättning

Ett villkor som begränsar hyresgästens rätt till uppsägningsskydd eller ersättning enligt 56-58 §§ är ogiltigt. När hyresförhållandet upphör enligt detta kapitel är hyresvärden skyldig att till hyresgästen betala annan ersättning endast enligt vad som har avtalats om betalning av sådan.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »