Lag om hyra av bostadslägenhet

61 §

Hyresvärdens rätt att häva hyresavtalet

Hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet, om

1) hyresgästen underlåter att betala hyran inom stadgad eller avtalad tid,

2) hyresrätten överlåts eller lägenheten eller en del av den annars upplåts för att användas av någon annan och detta sker i strid med denna lag,

3) lägenheten används för något annat ändamål eller på något annat sätt än som förutsattes då hyresavtalet ingicks,

4) hyresgästen för eller tillåter ett störande liv i lägenhet,

5) hyresgästen vanvårdar lägenheten, eller om

6) hyresgästen i lägenheten bryter mot vad som stadgas eller bestäms för bevarande av hälsa eller ordning.

Den hävningsgrund som ansluter sig till användningen av lägenheten gäller i tillämpliga delar också sådana gemensamma utrymmen och anordningar i fastigheten eller byggnaden vilka hyresgästen använder med anledning av hyresförhållandet.

Om det förfarande som utgör en hävningsgrund är av ringa betydelse, föreligger dock inte rätt att häva hyresavtalet.

Hyresvärden skall åberopa grunden för hävning av hyresavtalet inom skälig tid från det att den kom till hans kännedom. Hyresvärden förlorar dock inte sin hävningsrätt så länge det förfarande som avses i 1 mom. 1 eller 4-6 punkten fortgår.

Om hyresvärdens rätt att häva hyresavtalet stadgas dessutom i 8, 38, 40 och 49 §§.

62 §

Varning om utövande av hävningsrätt

Hyresvärden får inte häva hyresavtalet på en i 61 § 1 mom. 3-6 punkten nämnd grund, om inte hyresvärden har givit hyresgästen en skriftlig varning. Varningen skall delges så som i 54 § 3-5 mom. stadgas om delgivning av uppsägningsmeddelande.

Om hyresgästen med anledning av varningen utan dröjsmål uppfyller sin skyldighet eller rättelse annars sker, har hyresvärden inte rätt att häva hyresavtalet.

Varning behövs dock inte, om det förfarande från hyresgästens sida som utgör hävningsgrund har upprepats och hyresgästen redan tidigare har getts en varning på grund av förfarandet eller om hyresgästen i det fall som avses i 61 § 1 mom. 4 eller 6 punkten har förfarit synnerligen klandervärt.

63 §

Hyresgästens rätt att häva hyresavtalet

Hyresgästen har rätt att omedelbart häva hyresavtalet, om hyresgästen, någon som hör till hans hushåll eller någon anställd hos hyresgästen vållas uppenbar fara för hälsan när lägenheten används för det ändamål som förutsätts i avtalet.

Hyresgästen har rätt att häva hyresavtalet inom en månad från det lägenheten eller en del av den har frångått hyresgästen, om denna omständighet har väsentlig betydelse för hyresgästen.

Om hyresgästens rätt att häva hyresavtalet stadgas dessutom i 8, 16, 20, 21 och 42 §§.

64 §

Skadestånd på grund av hävning av hyresavtalet

Hyresvärden har rätt att av hyresgästen få ersättning för skada som hyresvärden vållas genom att hyresavtalet hävs med stöd av 61 § 1 mom.

Hyresgästen har rätt att av hyresvärden få ersättning för skada som vållas hyresgästen på grund av att hyresavtalet hävs med stöd av 63 § 1 och 2 mom., om hävningen har berott på en orsak, försummelse eller annan vårdslöshet som skall räknas hyresvärden till last. Om hyresgästens rätt att få ersättning med anledning av hävning av avtalet stadgas också i 23 och 43 §§.

65 §

Förbjudna villkor som gäller hävning av hyresavtalet

Ett villkor enligt vilket hyresvärden kan häva hyresavtalet på någon annan än i denna lag stadgad grund är ogiltigt.

Parterna kan avtala att hyresgästen har rätt att häva hyresavtalet även på någon annan än i denna lag stadgad grund.

Ett villkor enligt vilket hyresgästen är skyldig att sedan hyresavtalet har hävts betala hyra för tiden efter det hyresförhållandet har upphört är ogiltigt.

66 §

Meddelande om hävning av hyresavtalet

En hyresvärd eller hyresgäst som vill utnyttja den i denna lag stadgade rätten att häva hyresavtalet skall lämna ett skriftligt hävningsmeddelande. I det skall nämnas hävningsgrunden och tidpunkten när hyresförhållandet upphör, om avsikten är att hyresförhållandet skall upphöra senare än vid tidpunkten för delgivningen av hävningsmeddelandet. Som hävningsmeddelande anses också en stämning i vilken det krävs att hyresförhållandet skall hävas.

Hävningsmeddelandet skall delges bevisligen. Hävningsmeddelandet har också delgivits på behörigt sätt, om vid delgivning av den har iakttagits vad som gäller om delgivning av stämning.

67 §

Situationer då hyresavtalet förfaller

Hyresavtalet förfaller, om lägenheten förstörs eller en myndighet förbjuder dess användning för det ändamål som avses i hyresavtalet. Om detta beror på en orsak, försummelse eller vårdslöshet som skall räknas hyresvärden till last, har hyresgästen rätt att få ersättning för den skada som sålunda vållats.

Om hyresavtalet förfaller innan hyresgästen har rätt att få lägenheten i sin besittning och hyresvärden inte, när han fått kännedom om grunden för att avtalet förfaller, utan dröjsmål meddelar hyresgästen detta, har denne rätt att få ersättning av hyresvärden för den skada som beror på hyresvärden.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »