Lag om hyra av bostadslägenhet

68 §

Flyttningsdag när hyresförhållandet upphört

Flyttningsdag är vardagen efter det hyresförhållandet upphörde. Hyresgästen skall på flyttningsdagen ställa hälften av lägenhet till hyresvärdens förfogande samt följande dag överlåta hela lägenheten i hyresvärdens besittning.

69 §

Framskjutande av flyttningsdagen

I ett tidsbestämt hyresförhållande kan flyttningsdagen inte framskjutas.

Om hyresgästen i ett hyresförhållande som är i kraft tills vidare åsamkas avsevärda svårigheter att få en annan bostad före flyttningsdagen, kan domstolen på yrkande av hyresgästen framskjuta flyttningsdagen med högst ett år. Framskjutande av flyttningsdagen kan begränsas till att gälla endast en del av lägenheten.

Flyttningsdagen får inte framskjutas, om detta vållar hyresvärden eller någon annan betydande olägenhet eller skada. Flyttningsdagen får inte heller framskjutas, om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet med stöd av 39 § eller om hyresvärden med stöd av 61 § 1 eller 2 mom. har rätt att häva hyresavtalet eller om hyresgästen själv har sagt upp eller hävt hyresavtalet.

Ett villkor som begränsar hyresgästens rätt att yrka att flyttningsdagen skjuts fram är ogiltigt.

Hyresgästens rätt att yrka på framskjutande av flyttningsdagen gäller inte en bostadslägenhet som har hyrts såsom fritidsbostad.

70 §

Yrkande på framskjutande av flyttningsdagen

Talan som gäller framskjutande av flyttningsdagen för en hyresgäst skall väckas vid domstol senast en månad före flyttningsdagen.

Under den rättegång som gäller framskjutande av flyttningsdagen fortsätter hyresförhållandet på de tidigare villkoren. Om hyresgästens yrkande på framskjutande av flyttningsdagen avslås och den i 68 § avsedda flyttningsdagen har gått, skall domstolen ålägga hyresgästen att omedelbart flytta från lägenheten.

Om hyresgästen har väckt talan om att uppsägning som hyresvärden verkställt skall förklaras ogiltig, kan hyresgästen samtidigt yrka att flyttningsdagen skjuts fram.

71 §

Verkningarna av att flyttningsdagen framskjutits

När flyttningsdagen har framskjutits, fortsätter hyresförhållandet på de tidigare villkoren högst till den flyttningsdag som domstolen har bestämt och upphör utan uppsägning. När flyttningsdagen skjuts fram skall domstolen ålägga hyresgästen att flytta när hyresförhållandet har upphört.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »