Vuokrasopimuksen aikana

Osapuolten velvoitteet

Vuokranantajan päävelvoite on luovuttaa vuokralaiselle huoneiston hallinta sopimuksen tai lain mukaisessa kunnossa sovittuna aikana. Vuokranantajalla on vain laissa erikseen mainituissa tilanteissa (mm. huoneiston näyttö ja kunnon valvonta) oikeus päästä huoneistoon sisälle.

Vuokralaisen päävelvoite puolestaan on sovitun vuokran maksaminen sovittuna aikana. Toinen päävelvoite on hoitaa huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan mahdollisesti aiheuttaa. Hän vastaa myös esim. vieraittensa aiheuttamista vahingoista.

Huoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi

Yhteisenä asuntona käyttäminen

Vuokralaisella on oikeus käyttää vuokraamaansa huoneistoa yhteisenä asuntona avio- tai avopuolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa sekä myös lähisukulaisensa kanssa, jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä.

Väliaikainen luovutus

Jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai vastaavan syyn takia joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle, hän saa luovuttaa huoneiston toisen käytettäväksi enintään kahdeksi vuodeksi. Tästä on ilmoitettava vuokranantajalle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen luovutusta. Jos vuokranantajalla on perusteltu syy vastustaa luovutusta, hänen on 14 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan saatettava peruste tuomioistuimen tutkittavaksi.

Alivuokraus

Vuokralaisella on oikeus luovuttaa alivuokrauksena enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi asumiseen. Alivuokraukseen ei tarvita vuokranantajan lupaa. Yksiöön alivuokralaista ei kuitenkaan lain mukaan saa ottaa.

Kaikkiin muihin huoneiston hallinnan luovutuksiin kuin edellä mainittuihin vuokralainen tarvitsee vuokranantajan sopimuksessa tai erikseen antaman luvan.

Vuokralaisen vastuu

Jollei toisin sovita, vuokralainen vastaa sopimuksen mukaan vuokralaiselle kuuluvista velvollisuuksista, vaikka hän olisi luovuttanut huoneiston tai sen osan toisen käytettäväksi. Myös huoneiston käytettäväkseen saanut vastaa vuokranantajalle aiheuttamastaan vahingosta.

Vuokraoikeuden siirtäminen ja jatkaminen

Vuokraoikeuden siirto eroaa hallinnan luovutuksesta siinä, että alkuperäinen vuokralainen poistuu sopimussuhteesta, ja tilalle tulee uusi vuokralainen. Hallinnan luovutuksessa alkuperäinen vuokralainen jää vastuuseen velvoitteiden täyttämisestä.

Siirto-oikeus

Pääsääntö vuokraoikeuden siirtämisen osalta on, että vuokralaisella ei ole ilman vuokranantajan lupaa oikeutta siirtää vuokraoikeuttaan. Poikkeuksena säännöstä on, että vuokralaisella on ilman lupaa siirtooikeus huoneistossa jo asuvalle avio- tai avopuolisolle, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmalle. Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti vuokranantajalleen, jos hän aikoo siirtää vuokraoikeutensa. Vuokranantaja voi perustellusta syystä vastustaa siirtoa, jolloin hänen tulee kuukauden kuluessa siirrosta tiedon saatuaan saattaa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi.

Avioero

Avioerolla voi olla vaikutusta myös vuokrasopimukseen. Jos puolisot ovat yhdessä tai toinen heistä on vuokrannut yhteisenä kotina käytettävän asunnon, tuomioistuin voi määrätessään heidät avioeroon samalla määrätä sen puolison, joka enemmän on asunnon tarpeessa, jatkamaan vuokrasuhdetta. Samalla tuomioistuin vapauttaa toisen puolison vuokrasuhteesta. Tuomioistuin voi vapauttaa myös molemmat vuokrasuhteesta, jos esimerkiksi määräaikaisen sopimuksen jatkaminen vain toisen nimissä ei taloudellisesti ole mahdollista.

Avoero

Ns. avoerotapauksessa tuomioistuin voi samaan tapaan määrätä vain toisen jatkamaan vuokrasuhdetta sekä vapauttaa toisen vuokrasuhteesta. Tällaista jatkamisoikeutta on sitä haluavan puolison vaadittava tuomioistuimelta.

Vuokralaisen kuolema

Mikäli vuokralainen kuolee kesken vuokrasuhteen, sopimus pysyy voimassa entisin ehdoin. Vuokralaisen kuolinpesä vastaa tällöin vuokravelvoitteiden täyttämisestä. Kuolinpesällä on kuitenkin tällaisessa tilanteessa oikeus normaalista poiketen irtisanoa myös määräaikainen vuokrasopimus yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

Vuokranantajan vaihtuminen

Myynti

Jos huoneisto myydään, sopimus pysyy yleensä voimassa solmitunsisältöisenä. Uusi omistaja tulee siis vuokranantajaksi niillä ehdoilla, jotka sopimuksessa on. Määräaikainen sopimus sitoo edelleen, mutta toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa uusi omistaja voi luonnollisesti käyttää irtisanomisoikeuttaan.

Pakkohuutokauppa

Pakkohuutokaupalla myydyn huoneiston ostajalla on tietyin ehdoin oikeus irtisanoa määräaikainenkin sopimus. Sen sijaan vapaaehtoisessa panttihuutokaupassa ostajalla ei ole samanlaista irtisanomisoikeutta.

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen ja tilastoimiseen. Haluan lisätietoja »Hyväksy »