Blogi

Here to help

Toimivat vuokra-asuntomarkkinat elinehto suotuisalle talouskehitykselle

Hallituksen konkreettisin hanke asuntotuotannon lisäämiseksi kohdistuu Helsingin seudulle, jossa asuntorakentamisen ja kysynnän välillä on suurin epäsuhta. Helsingin seudun aiesopimus on valtion ja seudun kuntien yhteinen hanke, jolla seudun asuntotuotantoa ollaan yhteistyössä ja määrätietoisesti lisäämässä.

Erityistä huomiota aiesopimuksessa on kiinnitetty niin valtion tukeman kuin myös ns. kovan rahan vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen. Vuokra-asuntojen liian vähäinen tarjonta on seudulla muodostunut merkittäväksi, ellei jopa merkittävimmäksi työvoiman tarjonnan kapeikoksi. Etenkin tämä näkyy matalapalkkaisten palvelualojen kohdalla, mutta myös laajemmin työmarkkinoilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna yhdenkään Helsingin seudun kunnan etu ei voi olla, että asuntomarkkinoista syntyisi ainakaan nykyistä merkittävämpi uhka yleisen talouskehityksen suotuisalle jatkumiselle. Tällainen riski kuitenkin on olemassa erityisesti vuokra-asuntotarjonnan vähyyden vuoksi.

Tilannetta ei lainkaan helpota se, että varsin monet piensijoittajat ovat asuntojen hintojen pitkäaikaisen nousun tuloksena realisoineet sijoituksensa, mikä on johtanut vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vähenemiseen. Kyse on vuokra-asuntomarkkinoiden kannalta merkittävästä tekijästä, sillä yli 60 prosenttia vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista on yksityishenkilöiden omistamia.

Yksi selitys edellä kuvatulle kehitykselle on se, että vuokrat eivät ole nousseet samaa tahtia kuin asuntojen hinnat. Joidenkin laskelmien mukaan vuokrien reaaliarvo on jopa laskenut. Vuokriin onkin rakentunut sisään merkittäviä korotuspaineita, joita ei ole omiaan helpottamaan olemassa olevan rakennuskantamme kasvava peruskorjaustarve.

Samalla vuokra-asuntojen kysyntä on lähtenyt nousuun. Omistusasuntojen hintataso ja korkomarkkinoiden epävarmuus ovat nostaneet kynnystä asunnon ostoon. Lisäksi kysyntää kasvattaa niin maan sisäinen muuttoliike kuin myös maahanmuutto.

Vaikeaksi muodostunut tilanne ei purkaudu kuin yhdellä tavalla. Tarjontaa on saatava olennaisesti kasvatettua.

Suomessa on eurooppalaisittain tarkasteltuna varsin hyvät edellytykset vapaarahoitteiselle vuokra-asuntosijoittamiselle. Meillä ei ole yhteiskunnan vuokrasääntelyä, vaan vuokramarkkinat toimivat avoimessa markkinataloudessa.

Myös pääomien saatavuus tulee parantumanaan, kun hallituksen asuntopoliittisen toimenpideohjelman mukainen verovapauden kautta huomattavan yhteiskunnan tuen sisältävä REIT-järjestelmä toteutetaan siten, että se tukee nimenomaan vuokra-asuntotuotantoa.

Nykyinen yleinen taloussuhdanne aiheuttaa luonnollisesti omat hankaluutensa. Suhdanteet kuitenkin tulevat ja menevät, rakentaminen on poikkeuksellisen pitkäjänteistä puuhaa. Esimerkiksi kaavoitusta on lisättävä ja vauhditettava oli suhdanne mikä tahansa.

Vuokra-asuntotuotannon valtasuhdanteiden viileneminen voi kuitenkin avata myös uusia mahdollisuuksia. Alalla vapautuu kapasiteettia, jonka taas pitäisi heijastua rakennuskustannuksiin ja sitä kautta investointien tuotto-odotuksien aikaisempaa parempaan kohtaamiseen.

 
Jan Vapaavuori
asuntoministeri