Tietopankki

Vuokranantajan suorittamat remontit

Remonttien tavoitteena on parantaa asumisen laatua ja turvallisuutta. Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus suorittaa vuokratussa huoneistossa korjausja muutostöitä. Vuokranantajan tulee ilmoittaa suunnittelemistaan remonteista vuokralaiselle kirjallisesti lainmukaisia tai erikseen sovittuja aikoja noudattaen.

Kiireelliset korjausja muutostyöt voidaan lain mukaan suorittaa heti. Sellaiset korjaukset, joista ei aiheudu olennaista haittaa tai häiriötä vuokraoikeuden käyttämiselle, voidaan suorittaa 14 päivän ilmoitusajan jälkeen. Laajemmista huoneistoa koskevista korjauksista ja parannuksista on ilmoitettava vuokralaiselle lain mukaan vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista. Ilmoituksessa tulee mainita yhteyshenkilö, remontin laajuus, aloitusajankohta ja arvioitu kesto. Asunto-osakeyhtiöllä on vuokranantajana omia vuokralaisiaan kohtaan samat ilmoitusvelvollisuudet kuin muillakin vuokranantajilla.

Joustavuuden ja ennakoitavuuden vuoksi ilmoituksessa tulee mahdollisuuksien mukaan olla esitys sekä remontinaikaisesta vuokranalennuksesta että arvio tavoitellusta vuokranmäärästä remontin jälkeen. Mikäli vuokralainen kokee esityksen joiltain osin kohtuuttomaksi, tulee hänen ottaa vuokranantajaan yhteyttä neuvottelujen jatkamiseksi. Mikäli remontin laajuus tai kesto muuttuvat merkittävästi arvioidusta, on esitystä tarpeen täsmentää. Alennuksen lopullinen määrä ja remontin aiheuttama todellinen haitta ovat yleensä lopullisesti selvillä vasta remontin jälkeen. Vuokralaisella voi lisäksi olla oikeus saada vahingonkorvausta remontin teettäjän tai tekijän huolimattomuudellaan aiheuttamista vahingoista.

Vuokranantajan tulee remonttia tehdessään huolehtia siitä, että vuokralaisen asumiselle aiheutuu remontista mahdollisimman vähän haittaa. Hyvän vuokratavan mukaista on, että vuokranantaja pyrkii jo remontista ilmoittaessaan ohjeistamaan vuokralaista huoneistoon mahdollisesti jäävien tavaroiden järjestämisestä, sijoittelusta ja suojauksesta sekä siitä, miten remontin jälkeinen siivous on vuokranantajan toimesta järjestetty ja muista käytännön toimenpiteistä.