Tietopankki

Vuokrankorotuksista sopiminen ja vuokran korottaminen vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu.

Sopimukseen perustuva vuokrankorotus

Lain mukaan vuokraa ja käyttökorvauksia voidaan korottaa sopimuksen perusteella, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Sopimuksesta pitää käydä ilmi selkeästi määritelty peruste ja korottamisen ajankohta.

Sellaisissa vuokrankorotusehdoissa, joiden perusteella vain vuokranantaja pystyy laskemaan vuokrankorotuksen, on vuokranantajan lain mukaan aina ilmoitettava kirjallisesti vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantulopäivä. Ilmoitus on suositeltavaa tehdä hyvissä ajoin esimerkiksi kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa.

On suositeltavaa, että vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle vuokrankorotuksesta silloinkin, kun korotusehdosta käy ilmi korotuksen ajankohta ja tarkat laskentaperusteet.

Vuokran tasokorotus

Jos vuokraa on tarpeen vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa korottaa muutoin kuin sopimuksessa mainitulla menettelyllä, on neuvottelut aloitettava vähintään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta. Korotuksen tulee olla kohtuullinen ja korotetun vuokran tulee vastata huoneiston vuokra-arvoa. Korotus  ei saa vuosittain  ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, joissa tehdään vuokrattavan kohteen vuokra-arvoa merkittävästi kohottavia korjauksia. Jos osapuolet ovat neuvottelujen tuloksena päässeet sopimukseen vuokrankorotuksesta, on siitä hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Samalla tulee sopia ja kirjata tasokorotuksen jälkeen tehtävien vuosittaisten vuokrankorotusten peruste, ajankohta ja määrä.

Mikäli neuvottelut vuokrankorottamisessa eivät tuota tulosta, on vuokranantajalla viime kädessä lain mukaan mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Irtisanomisen yhteydessä on hyvä ilmoittaa, millä vuokralla sopimus voisi jatkua. Samalla tulee ilmoittaa, missä ajassa tämä vuokraa koskeva muutos viimeistään on hyväksyttävä, jotta irtisanominen raukeaisi.